İK POLİTİKASI

1. Doğru insanın doğru işte çalışmasını sağlayan, nitelik ve ihtiyaçlara göre etkin eleman seçme ve yerleştirme prosedürü ve göreve hazırlama sistematiği uygulanacaktır.

2. İşe alma ve yerleştirmede asgari 12 yıllık eğitim esas alınacaktır.

3. Çalışanlarımızın ücretleri objektif kriterlere göre sistematik olarak belirlenecek ve piyasanın üst seviye aralığında olacaktır.

4. Eleman ihtiyaçları ve terfilerde, ayrım gözetmeden ve öncelikle çalışanlarımız arasından ihtiyaç karşılanacaktır.

5. İnsanı ön planda tutan, konuşan çalışan, katılımcı ve yapıcı bir yönetim tarzı uygulanacaktır.

6. Çalışanımızın görevi, şirket içindeki rolü, sorumlulukları, yetkileri ve kendilerinden beklenen katkılar açık ve net bir şekilde tanımlanacaktır.

7. Açık performans sistemi uygulanacaktır.

8. Kariyer planlama sistemi adım adım her kademede uygulanacaktır.

9. Çalışanların yeteneklerini ve performansını en üst seviyeye çıkartması için ayrım gözetmeksizin fırsat tanınacaktır. Çalışanlarımızın kişisel yetkinlik, liderlik ve yaratıcılık gibi bireysel becerilerini geliştirebilecekleri her türlü eğitim ve bunları uygulayabilecekleri ortamlar sağlanacaktır. Çalışanların sürekli gelişmesi ve iletişimin arttırılması için, şirket hedefleri doğrultusunda eğitim ihtiyaçları belirlenip, uygulanacaktır.

10. Yüksek ahlaki değerlere sahip, çalışkan, yaptığı işten zevk alan ve işin gereklerine tavizsiz uyan çalışanlardan meydana gelen bir takım olmak hedefimizdir. Firma içinde sorgulayıcı düşünce, katılımcılık, yeni fikirlere açık olma, objektif ve yapıcı davranışlar desteklenecektir. Çalışanların işe yönelik, sorgulayıcı, katma değer yaratan, geliştirici, yapıcı görüşler ve yorumlar üretmeleri özendirilecektir, bastırılamayacaktır.

11. Çalışanlarımıza güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı bir çalışma ortamı sunulacaktır.

12. Çalışanlarımızın ve ailelerinin şirket ile etkin bir iletişim içinde bulunmasına özen gösterilecektir.

13. Çalışanlarımızın iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak ve şirket içinde ekip ruhu yaklaşımını yaygınlaştırmak için takım çalışmaları teşvik edilecektir.

14. Çalışanlarımıza Şahinler Holding Ailesi'nin ayrılamaz bireyleri olduğunu hissettiren ve geleceğine güven duymasını sağlayan bir yönetim tarzı esas alınacaktır.

15. Çeşitli etkinliklerle ve sağlanacak imkanlarla çalışanlarımızın motivasyonunu yüksek seviyelerde tutmaya azami özen gösterilecektir.

16. Çalışanlara tanınan fırsat ve imkanlarda adalet ön planda tutulacaktır.

17. Yöneticilere çalışacakları elemanları işe almada veya işten çıkarmada teklif yada reddetme yetkisi tanınacaktır.

18. Yöneticilere, motivasyon etkinliklerini gerçekleştirmede maddi ve manevi destek ve imkan sağlanacaktır.

19. Üst yönetimin vereceği kararları önce çalışanları ile paylaşmasına özen gösterilecektir.